​

Studierichtlijnen

Opleiding Alexander Techniek Nijmegen

contact: info(at)cursa-ur.com

Algemene voorwaarden

1.        De Opleiding Alexandertechniek Nijmegen is een vierjarige beroepsopleiding die wordt erkend door de vereniging Alexander Technique Education (ATE)

​

2.        De opleiding leidt op tot een kwalificatie tot het onderwijzen van de Alexandertechniek, zoals beschreven door F. M. Alexander in zijn vier boeken: Man’s Supreme Inheritance, Constructive Conscious Control of the Individual, The Use of the Self en Universal Constant in Living.

​

3.        Deze opleiding is opgezet conform de bepalingen die zijn opgesteld door de ATE

​

4.        Co-Directeurs van onze school zijn Professor Nadia Kevan en Ron Murdock.

​

5.        Nadia en Ron zijn beiden aanwezig gedurende de vier jaar die de opleiding duurt.

​

​

Aanmelding en acceptatie van studenten

1.        Aanmeldingsverzoeken dienen per post of e-mail te worden gezonden naar de schooladministrateur Ron Murdock via post (Wedesteinbroek 1402, 6546 RN, Nijmegen, The Netherlands) of per e-mail (info@cursa-ur.com). Hierop wordt binnen 3 werkdagen gereageerd.

​

2.        De kandidaten worden geïnformeerd over de toelatingsprocedure voor het studieprogramma en uitgenodigd onze school te bezoeken voor een persoonlijk onderhoud. De cursus is geschikt voor musici, acteurs, athleten, doktors, verpleegkundigen, physiotherapeuten, leraren, en iedereen van wie de Directeuren vinden dat ze succesvol zouden zijn in het uitdragen van de Opleiding.

​

3.        Van kandidaten wordt verwacht dat zij:

a) minstens 25 individuele lessen hebben gevolgd in de Alexandertechniek, waarvan minstens twee individuele lessen bij Nadia en een bij Ron.

b) een persoonlijk onderhoud hebben met Nadia en Ron, waarin zij worden geïnformeerd over alle aspecten van de opbouw en inhoud van de opleiding.

c) de lopende cursus minstens één week bijwonen, zodat zij inzicht krijgen in onze lesmethoden en de overige studenten ontmoeten. Hiervoor worden kosten van € 265,- per week berekend (inclusief een uur privat les met Nadia of Ron.)

d) minstens één van de drie op de school gebruikte talen verstaan en spreken (Engels, Nederlands, Duits).

​

4.        Als Nadia en Ron van mening zijn dat een kandidaat geschikt is om te worden toegelaten tot de opleiding, deze kandidaat wil beginnen aan de opleiding en aan de onder 3) genoemde punten is voldaan, krijgt de kandidaat een contract en een exemplaar van deze Studierichtlijnen. De kandidaat krijgt een bedenktijd van 7 dagen, waarna hij/zij ons moet laten weten of hij/zij definitief wil deelnemen aan de opleiding.

​

5.        Als de kandidaat wil deelnemen aan de opleiding wordt het contract in tweevoud ondertekend door hem/haar en de schoolleiding. De kandidaat en de school behouden ieder een origineel, ondertekend exemplaar van het contract.

​

6.        Binnen 14 dagen na ondertekening van het contract kan de kandidaat zonder financiële verplichtingen de aanmelding annuleren.

​

7.        Kandidaten die al een periode hebben gestudeerd bij een andere opleiding die wordt erkend door de NeVLAT of een van de zusterorganisaties, kunnen hun opleiding aan onze school voortzetten onder de volgende voorwaarden:

            a) de leiding van diens huidige opleiding dient te zijn geïnformeerd over het voornemen om de opleiding aan onze school voort te zetten;

            b) onze school dient schriftelijk door het opleidingshoofd van diens huidige opleiding te worden geïnformeerd over het niveau van de kandidaat alsmede het aantal uren dat is geacht te zijn afgerond. Deze informatie en ons oordeel over het niveau van de kandidaat leiden tot een schatting van de studietijd die benodigd is om de opleiding aan onze school af te ronden.

​

8.    Indien een student onze opleiding verlaat alvorens deze te hebben afgerond, stelt de school een document op met de informatie over het niveau van de student, inclusief het aantal uren dat wordt geacht te zijn afgerond. Als de student de opleiding aan een andere school wil voortzetten, kan het document het opleidingshoofd daarvan informeren over diens niveau. Dit document wordt ondertekend door Nadia en Ron.

​

​

Voorwaarden betreffende lesgeld

1.    De eerste zes maanden van de opleiding zijn een proeftijd voor zowel de student als de Directeurs. Gedurende deze periode kunnen beide partijen (student en school) het contract met een opzegtermijn van één maand beëindigen zonder verdere kosten. Na afloop van de proeftijd kunnen beide partijen het contract beëindigen met een opzegtermijn van drie maanden. Beëindiging dient schriftelijk te geschieden.

​

2.    Het lesgeld voor de opleiding bedraagt per 1 januari 2017 in totaal € 22.800,00 te betalen in 48 maandelijkse termijnen van €475,00. Elke maandelijkse termijn dient uiterlijk op de 28e van de maand voorafgaand aan de betreffende maand te zijn overgemaakt op onze bankrekening t.n.v. Nadia Kevan en/of Ron Murdock. De opleiding is erkend door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs, waardoor het lesgeld is vrijgesteld van BTW. Het bankrekeningnummer wordt op verzoek meegedeeld.

​

3.    Nadia en Ron behouden zich het recht voor om, indien dit noodzakelijk wordt geacht, het lesgeld te verhogen met prijsindex voor het levensonderhoud. Deze verhoging dient drie maanden voor de ingangsdatum te worden aangekondigd.

​

4.    Bij niet-betaling van het lesgeld heeft de student geen recht om aan de opleiding deel te nemen.

​

5.    In het hierboven genoemde lesgeld zijn ook de kosten voor alle gebruikte gefotokopieerde materialen opgenomen.

​

6.    Verplichte lectuur (zie Literatuurlijst) dient tijdens de opleiding door de student voor eigen rekening te worden aangeschaft.

​

7.    Studenten dragen zelf verantwoordelijkheid voor hun onderkomen, vervoer en eten.

​

​

​

​

​

​

​

Vertrouwelijkheid

Studenten verstrekken hun persoonlijke informatie op basis van vertrouwelijkheid aan de schoolleiding. Deze zal de betreffende informatie op geen enkele wijze delen met derden.

​

​

Lesrooster

1.    De vierjarige opleiding omvat 1600 lesuren. Deze lestijd wordt verdeeld over 33 weken per jaar, met 4 uren les per dag van dinsdag tot en met vrijdag. Hierna blijft er nog 16 uur over; de student kan, in overleg met Nadia en Ron, deze tijd besteden aan een individueel studieproject. Normaal gesproken wordt de lestijd verdeeld in blokken: vier weken onderwijs, gevolgd door een week vrij. Er zijn langere vakanties in het voorjaar, de zomer en rond Kerstmis/Nieuwjaar. 

​

2.    Naast 1600 uren vakstudie worden de studenten geacht een uur per dag buiten de studie om aan henzelf te werken (zelfstudie). Halverwege hun opleiding wordt van studenten verwacht dat zij een kort artikel (à 3 kantjes A4) schrijven waarin zij: a) hun begrip van de terminologie van de Alexander Techniek demonstreren (betreffende termen als: Primary Control, inhibitie, richting, etc.) en b) hun begrip van de principes van de Alexander Techniek duidelijk maken. In hun laatste jaar dienen de studenten een artikel te schrijven waarin zij de Alexander Techniek-principes toepassen op een activiteit die hun interesse heeft. Ook worden studenten in hun eindjaar aangemoedigd om een lespraktijk te beginnen door twee of drie leerlingen van buiten de school aan te nemen, die zij doceren voor in totaal dertig lessen (d.w.z. tien lessen per student). Op dit punt is het de studenten toegestaan een kleine vergoeding te vragen en henzelf “student-docent” te noemen.

​

3.    Voor een maximale verhouding leraar/studenten van 1:5 kunnen maximaal 10 studenten tegelijkertijd deelnemen aan de opleiding.

​

4.    De dagelijkse lestijd wordt gelijkelijk verdeeld over de vier studiegebieden (zie de paragraaf Vier studiegebieden).

​

5.    De lesdag heeft een koffie-/theepauze van 20 minuten.

​

Kwalificatie en studieverlenging

1.    Na 1600 uur opleiding aan onze school te hebben gevolgd, dient de student zijn/haar werk te presenteren aan Nadia Kevan en Ron Murdock (zie ook de paragraaf Beoordeling, examinering en kwalificatie). Normaliter leidt dit tot een certificering door de school, die de student toestaat zichzelf  'Een gekwalificeerd leraar van de F.M. Alexandertechniek' te noemen.

​

2. Een student kan zijn/haar studie verlengen indien hij/zij, na de volledige studietijd, de vereiste kwalificaties niet behaald heeft. De lengte en inhoud van deze extra studieperiode benodigd voor kwalificatie zal voor aanvang van de verlenging worden verduidelijkt. De verlengde studie dient binnen één jaar afgerond te worden. De student wordt verwacht de extra studietijd te betalen tenzij die studietijd inhaalt wegens ziekte of vooraf overeengekomen afwezigheid om professionele redenen, in welk geval de studiegelden vervallen. Het laten vervallen van studiegelden geschiedt naar het oordeel van Nadia en Ron, in samenspraak met de student.

​

​

Administratie en communicatie

1.    Buiten lesuren kunnen studenten te allen tijde contact opnemen met de school via e-mail. Dit kan via het e-mailadres ron@cursa-ur.com.

​

2.    De school is ook telefonisch te bereiken via de vaste (Nederland) en mobiele telefoon (Nederland en Duitsland).

​

Vaste lijn (NL): +31 (0)24 845 20 97

Mobiele telefoon (NL): +31 (0)6 191 898 86

Mobiele telefoon (D): +49 (0)179 596 06 95

​

3.    Wij streven ernaar alle vragen of verzoeken om informatie binnen twee dagen te beantwoorden.

​

4.    Alle wijzigingen in lesdata en–tijden worden van tevoren met de studenten besproken. Alle informatie betreffende lesdata entijden wordt minstens twee  maanden van tevoren door de administrateur aan de studenten verschaft.

​

5.    Aanwezigheid van de student wordt per dag genoteerd, zodat Nadia en Ron en de studenten de studietijd kunnen bijhouden. De student wordt verwacht alle aangeboden cursussen bij te wonen, waarbij rekening wordt gehouden met afwezigheid wegens persoonlijke of gezondheidsredenen.

​

6.    Aan het einde van elk studieblok krijgt de student een overzicht van de aanwezigheid in dat blok (datums/tijden). Fouten of omissies in deze gegevens kunnen dan of binnen een week na ontvangst van het overzicht worden besproken.

​

7.    Afwezigheid wegens ziekte of andere redenen dient de student persoonlijk telefonisch aan de administrateur te melden.

​

8.    Afwezigheid om beroepsgerelateerde redenen dient de student een maand van tevoren aan de administrateur te melden, of zo spoedig als mogelijk.

​

​

Evaluatie door de student

Elk jaar wordt de student gevraagd de opleiding te evalueren door middel van een vragenlijst en deze in te leveren bij Nadia en Ron. De student wordt gevraagd binnen vier weken na inleveren deze evaluatie in een persoonlijk gesprek toe te lichten.

​

​

Schoolmoderator

Onze studentenmoderator is Jos Burger-Huges. Zij beoordeelt iedere student in diens 6e en 9e trimester van diens opleiding en stelt daarvan een verslag op. Van dit verslag krijgen de schoolleiding en de student ieder een exemplaar. De school vernietigt deze voortgangsverslagen nadat de student de studie heeft afgerond.

​

​

Verplichte lectuur

De school heeft een lijst opgesteld van relevante literatuur en referentiemateriaal dat de student dient aan te schaffen. Studenten hoeven niet bij aanvang van de opleiding alle boeken in hun bezit te hebben, maar het wordt aangeraden om deze aan te schaffen op het moment dat ze in de opleiding worden behandeld (zie de literatuurlijst op pagina 7).

​

​

Gastdocenten en gastopleidingen

Wij nodigen regelmatig gastdocenten uit die lid zijn van een van de aangesloten beroepsverenigingen van leraren in de Alexandertechniek. Deze docenten behandelen aspecten van het leren, toepassen en onderwijzen van de Alexandertechniek waarin zij gespecialiseerd zijn. Het betreft hier een breed spectrum van werk, uitgevoerd door zeer ervaren docenten met wiens werk wij bekend zijn. Eventueel worden ook studenten en docenten van andere opleidingen uitgenodigd voor een bezoek aan onze school. Dergelijke uitwisselingen zijn een verrijking voor alle betrokkenen en geven de leraren-in-opleiding de kans kennis te maken met veel verschillende aspecten van de Alexandertechniek. Indien studenten willen werken met Alexanderleraren buiten het studieprogramma, worden zij verzocht vooraf om toestemming te vragen. Toestemming kan door ons (naar eigen inzicht) worden verleend vanaf het tweede opleidingsjaar.

​

​

Beoordeling, examinering en kwalificatie

1.    Gedurende de vier jaar van de opleiding wordt de student continu beoordeeld door Nadia en Ron. Aan het eind van elk jaar krijgt de student een gedetailleerd verslag van zijn/haar ontwikkeling.

​

2.    Aan het einde van het vierjarige studieprogramma dient iedere student zijn/haar werk te presenteren. Dit gebeurt in de vorm van een praktijkpresentatie waarin de student wordt gevraagd zijn vaardigheden als leraar te tonen, met zijn medestudenten als leerlingen.

​

3.    De student wordt ook gevraagd een voordracht te houden over een bepaald gebied waarop hij/zij ervaring heeft opgedaan in het toepassen van de principes van de Alexandertechniek, of een demonstratie of een korte uitvoering.

​

4.    Nadia, Ron en twee gastdocenten zullen bij dit examen aanwezig zijn. Als de student hierin laat zien een voldoende niveau te bezitten, reikt de school direct een diploma uit. De student is daarmee gekwalificeerd om de Alexandertechniek te onderwijzen.

​

​

Inhoud van de opleiding

1.    Bewustzijn van gewoontes:

De Alexandertechniek is gericht op twee hoofdaspecten: ten eerste vergroting van het bewustzijn van gewoontes die wij hebben ten aanzien van houding en denken, die de balans, adem en coördinatie verstoren; en ten tweede het leren van de means whereby (‘manieren waarop’) deze gewoontes kunnen worden verbeterd (door Alexander inhibition (‘inhibitie’) en direction (‘richting’) genoemd).

​

2.    Het Psycho-physical Support System©

Onze school onderwijst het Psycho-Physical Support System (‘systeem voor psychofysieke ondersteuning’), dat is gebaseerd op de resultaten van vele jaren wetenschappelijk onderzoek naar het fysiologische proces achter de effecten van de Alexandertechniek.

​

3.    Het doel van onze opleiding is de student te leren dit anderen bij te brengen.

​

4.    De student leert deze vaardigheden in individueel contact met een docent. De docent instrueert door middel van stem, aanraking en beweging hoe onnodige spanningen in lichaam en geest kunnen worden losgelaten, die zich vastzetten als gewoontes. In het begin gebruiken wij eenvoudige houdingen en lichaamsbewegingen en moedigen de student aan zich bewust te worden van die aspecten in zichzelf die kracht en vertrouwen versterken. Onze instructies leiden het bewustzijn van de student naar het heden, waarin hij kan leren te kiezen hoe hij kan reageren op de eigen gevoelens en gedachten en op gebeurtenissen in de directe omgeving. Naarmate de student hierin vaardiger wordt, introduceren wij meer complexe bewegingen en taken zoals gebruik van de handen, lopen, rennen, dansen, stemwerk en gebaren, een instrument bespelen, voorwerpen dragen of aan een tafel zitten en schrijven. Op deze wijze leert de student de principes van de Alexandertechniek in alle activiteiten te integreren. Het uitvoeren van dergelijke bewegingen met dit nieuwe zelfbewustzijn beschrijven studenten vaak als zijnde stabiel, licht en gemakkelijk, waarmee zelfs de eenvoudigste taken plezierig en zinvol worden.

​

​

Vier studiegebieden (individueel werk en groepswerk)

1.    Werken aan jezelf:

Als je een opleiding volgt om een leraar in de Alexandertechniek te worden, dien je allereerst te leren hoe je je eigen psychofysieke balans en coördinatie kunt verbeteren. Elke lesdag begint met ‘werken aan de wijze waarop je jezelf gebruikt’ (working on the use of the self). Dit is van essentieel belang en helpt je de vaardigheden te verwerven om dit anderen te kunnen leren. Deze vaardigheid van self help wordt de studenten in de opleiding bijgebracht.

​

2.    Je bewustzijn toepassen in je leven:

Leren hoe je iedere ontwikkeling in jezelf kunt integreren in je professionele en persoonlijke activiteiten vergt veel training en is daarom onderdeel van de dagelijkse lessen. Wij sturen je coördinatie tijdens de uitvoering van vele verschillende activiteiten. Op deze wijze ervaar je je eigen potentieel, dat je dan verder kunt ontwikkelen in je eigen werk. 

​

3.    Inzicht in ervaringen en open discussie:

Een deel van de lesdag is gereserveerd voor lezen over en discussie en onderzoek van diverse aspecten van de geschiedenis, wetenschap en hedendaagse relevantie van de Alexandertechniek. Wij behandelen de anatomie en fysiologie die betrekking hebben op dit werk. Dagelijks lezen wij een deel uit een van de vier boeken van F.M. Alexander, die essentieel materiaal bevatten voor inzicht in de principes en betekenis van zijn werk. Aan het begin van elke week wordt een sessie gehouden waarin studenten kunnen vertellen over hun ontwikkeling, en in de loop van iedere lesweek zijn er minstens twee sessies waarin  studenten individueel vragen kunnen stellen.

​

4.    Communicatie via onze handen:

In een Alexanderles gebruikt de leraar zijn/haar handen om met de leerling te communiceren en deze te leiden. Dit zeer specifieke gebruik van de handen dient de leraar te leren, zodat hij/zij de leerlingen aan kan raken zonder inspanning of manipulatie – ook wel aangeduid als non-doing (‘niet-doen’). Het ‘gebruik van onze handen’ wordt onderwezen door de ervaring en kennis, die in de bovengenoemde studiegebieden is opgedaan, te coördineren en deze in de praktijk (hands-on) toe te passen. Wij leiden je in dit proces en geven je gedurende de opleiding tijd om dit voor jezelf te oefenen.

​

Dit essentiële aspect van de opleiding leidt je naar de kunst van het onderwijzen van de Alexandertechniek. Je leert hoe je aan je eigen leerlingen de psychofysieke ervaring kunt communiceren van het niet-verstoren van het natuurlijke proces van balans en coördinatie.

​

​

Verplichte lectuur

1.    Man’s Supreme Inheritance, F. M. Alexander 1918/1946

2.    Constructive Conscious Control of the Individual, F. M. Alexander 1923/1951

3.    The Use of the Self, F. M. Alexander 1932/1946

4.    The Universal Constant in Living, F. M. Alexander 1941/1969

5.    Born to Sing, Ron Murdock (2015)

6.    Thinking Aloud, Walter Carrington

7.    Atlas of the Skeletal Muscles, Stone en Stone 1990

8.    Albinus on Anatomy, Robert Beverly Hale en Terence Coyle 1979

9.    Towards a Physiology of the F. M. Alexander Technique, Christopher Stevens 1990/2011

​

​

Uitval van docenten

1.    Indien een van de vaste docenten, Nadia Kevan of Ron Murdock, langdurig niet in staat mocht zijn om les te geven, neemt de ander automatisch de verantwoordelijkheid voor het lesprogramma over.

​

2.    Indien geen van beide docenten nog in staat is om de opleiding te blijven doceren, neemt de moderator de verantwoordelijkheid over tot het moment dat de studenten hun opleiding bij een andere school kunnen voortzetten.

​

​

Klachtenprocedure

1.    Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend bij Nadia en Ron. Klachten van anonieme bronnen worden niet in behandeling genomen. De student wordt binnen een periode van twee weken na indiening uitgenodigd om de klacht met ons te bespreken. Wij streven ernaar om een klacht binnen maximaal 4 weken af te handelen. 

​

2.    Indien de klacht niet in overleg met ons kan worden opgelost, wordt deze voor bemiddeling doorverwezen naar een externe bemiddelaar aangewezen, wiens oordeel bindend is voor zowel de student als de school. De kosten voor de bemiddeling worden gelijkelijk gedragen door de student en de school. De school vernietigt alle verslagen van klachtenprocedures nadat de student de opleiding heeft afgerond.

​

​

Geest van de opleiding

De Opleiding Alexandertechniek Nijmegen streeft een geest van wederzijds vertrouwen en respect na, waarin alle studenten de rust en de ruimte krijgen om hun psychofysieke potentieel te kunnen ontwikkelen. Deelname aan deze opleiding houdt in dat men deze geest deelt met alle docenten, medestudenten en leerlingen.

Intellectueel eigendom

1.    Alle materialen die gedurende de opleiding aan de studenten worden verschaft, worden hun eigendom. De respectieve auteurs behouden echter het auteursrecht op de inhoud daarvan.